Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

U wordt verzocht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden Oil & Vinegar Webshop voordat u definitief uw bestelling kunt plaatsen. Algemene Voorwaarden van Assisi B.V., handelend onder de naam Oil & Vinegar Webshop NL, gevestigd te Oosterhout. Versie geldig vanaf 16-12-2011

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Oil & Vinegar Webshop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.oilvinegar.com.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Oil & Vinegar Webshop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Oil & Vinegar Webshop erkend.

Levering

2.1 Bestellingen op de internetsite van Oil Vinegar Webshop kunnen alleen worden geleverd op adressen in hdit land.

2.2 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Oil & Vinegar Webshop kenbaar heeft gemaakt.

2.3 Oil & Vinegar Webshop zal bestellingen tenminste binnen 3 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan zal Oil & Vinegar Webshop met u contact opnemen om de bestelling aan te passen of een andere leveringstermijn af te stemmen. Indien u hier niet akkoord mee gaat, heeft u het recht de bestelling te annuleren en ontvangt u restitutie van het volledige aankoopbedrag.

2.4 Aan de leveringsplicht van Oil & Vinegar Webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Oil & Vinegar Webshop geleverde zaken tenminste één keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Oil & Vinegar Webshop heeft teruggezonden, is de koop definitief. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Oil & Vinegar Webshop. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Oil & Vinegar Webshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan u wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt echter geheel voor rekening en risico van u.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die kunnen bederven of verouderen. Dit geldt voor alle voedselproducten. 

 

test