Disclaimer & Privacy

Disclaimer van Oil & Vinegar

Versie geldig vanaf  1 juli 2017

Assisi BV, statutair gevestigd te (4906 CV) Oosterhout, aan de Koopvaardijweg 19b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 2204 3638  (hierna te noemen “Assisi”) is de wereldwijde houder van het merk “Oil & Vinegar” en het daarmee verbonden beeldmerk, logo, slogan en (in opdracht vervaardigde exclusieve) foto’s.

Deze website (www.oilvinegar.com) is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Assisi en is bedoeld om u te informeren over het bedrijf van Oil & Vinegar, onze producten, onze winkels en de activiteiten die wij ondernemen.

De website en de inhoud ervan - zowel de geschreven teksten, recepten, pay-off en slogan als de afbeeldingen, logo, grafische ontwerpen, huisstijl en foto’s - zijn eigendom van Assisi en auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om producten op de markt te brengen of te verspreiden of diensten aan te bieden onder gebruikmaking van of met verwijzing naar deze auteursrechtelijk beschermde elementen, deze te verveelvoudigen dan wel daarvan anderszins gebruik te maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Assisi.

Ook op de inhoud van de websitepagina’s rust het auteursrecht van Assisi en deze mag niet in welke vorm dan ook verveelvoudigd worden behoudens voor persoonlijk en derhalve expliciet voor niet-commercieel gebruik. U mag tijdens het bekijken van de website kopieën en prints van de site maken voor zover dit incidenteel en voor eigen gebruik bestemd is.

Uitzondering op de regel dat de inhoud van de website eigendom is van Assisi, zijn foto’s of afbeeldingen van producten die een andere merknaam/logo voeren dan “Oil & Vinegar”; hiervan berust de eigendom van logo, handelsmerk, huisstijl e.d. bij de desbetreffende producent/merkgerechtigde. Tweede uitzondering zijn zogenaamde “links” of “hyperlinks”. Deze leiden naar websites buiten het domein van oilvinegar.com, welke geen eigendom zijn van Assisi, maar louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze (hyper)links worden geactiveerd, verlaat men de website van Oil & Vinegar. Hoewel Assisi selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan of aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het functioneren van deze sites noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Mocht u de gelinkte websites willen bezoeken, dan doet u dat geheel op eigen risico.

De op deze website getoonde informatie wordt door Assisi met constante zorg en aandacht samengesteld en geactualiseerd. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de getoonde informatie juist of volledig is. Assisi behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Assisi alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Assisi niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet of zogeheten “social media”  verspreid worden. Assisi sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een dergelijke verspreiding van (delen van) de inhoud van deze website.

Privacy

Versie geldig vanaf 2014
Assisi B.V. (Assisi) informeert u ten aanzien van de website www.oilvinegar.com over het volgende:

Assisi respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Assisi gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Door het aanmelden op de online nieuwsbrief van Assisi verleent u tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Assisi gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten in de winkel, het doen van andere aanbiedingen van Assisi en om webstatistieken te ontwikkelen. Ook kan het voorkomen dat Assisi u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/of dienstverlening. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze website maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ om te registreren hoe vaak www.oilvinegar.com wordt bezocht, via welke links dit gebeurt en welke voorkeuren haar bezoekers hebben. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.oilvinegar.com bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.

Op uw verzoek zal Assisi uw persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings)verplichtingen. Assisi zal u alleen e-mails sturen indien u hiervoor duidelijk interesse heeft getoond. U kunt zich altijd en zonder enkel gevolg uitschrijven. Na uw inschrijving als klant van Oil & Vinegar verlenen wij u toegang tot uw eigen account, waar u uw gegevens kunt bekijken en wijzigen. Om de veiligheid van uw informatie te maximaliseren, verplichten wij u zich middels een wachtwoord te identificeren om in te kunnen loggen.

Het systeem achter onze website is ontworpen om activiteiten te controleren. Zo kunnen wij onbevoegde handelingen voorkomen en persoonlijke informatie beschermen. Deze website benut verder de standaard SSL certificaatcodering om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen.  


Assisi B.V. (Oil & Vinegar)

Vestigings- en postadres: 
Koopvaardijweg 19B
4906 CV Oosterhout
Nederland

E-mail: [email protected] 
Inschrijvingsnummer KvK: 2204 3638
BTW-identificatienummer: NL.8072.39.203.B.01