Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Francisco Flanders BVBA, handelend onder de naam Oil & Vinegar Webshop BE, gevestigd te Deurne-Antwerpen
Versie geldig vanaf 16-12-2011


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Oil & Vinegar Webshop BE. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite be.oilvinegar.com van Oil & Vinegar Webshop BE. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Oil & Vinegar Webshop BE behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Oil & Vinegar Webshop BE erkend.


2. Levering

2.1 Bestellingen op de internetsite van Oil Vinegar Webshop BE kunnen alleen worden geleverd op adressen in België.

2.2 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Oil & Vinegar Webshop BE kenbaar heeft gemaakt.

2.3 Oil & Vinegar Webshop BE zal bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan zal Oil & Vinegar Webshop BE met u contact opnemen om de bestelling aan te passen of een andere leveringstermijn af te stemmen. Indien u hier niet akkoord mee gaat, heeft u het recht de bestelling te annuleren en ontvangt u terugbetaling van het volledige aankoopbedrag

2.4 Aan de leveringsplicht van Oil & Vinegar Webshop BE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Oil & Vinegar Webshop BE geleverde zaken tenminste één keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van aanvaarding, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Belgische Wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 6 april 2010, heeft u het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden terug te sturen. Deze termijn begint op het ogenblik dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Oil & Vinegar Webshop BE heeft teruggezonden, is de koop een feit. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Oil & Vinegar Webshop BE. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de oorspronkelijke en originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) in nieuwe, ongeopend en ongebruikte staat.. Indien de zaken bij U zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Oil & Vinegar Webshop BE er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan u worden terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt echter geheel voor rekening en risico van u.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die kunnen bederven of verouderen.


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Oil & Vinegar Webshop BE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Oil & Vinegar Webshop BE. Oil & Vinegar Webshop BE houdt zich aan de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacybeleid.

5.2 Oil & Vinegar Webshop BE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Oil & Vinegar Webshop BE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat aanwijzingen hoe u uzelf van deze lijst kunt verwijderen.


6. Garantie

6.1 Oil & Vinegar Webshop BE garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Oil & Vinegar Webshop BE komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Oil & Vinegar Webshop BE is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door u.

6.3 U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Oil & Vinegar Webshop BE) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Oil & Vinegar Webshop BE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Oil & Vinegar Webshop BE schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe, ongeopende en ongebruikte staat. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien uw klachten door Oil & Vinegar Webshop BE gegrond worden bevonden, zal Oil & Vinegar Webshop BE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Oil & Vinegar Webshop BE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Oil & Vinegar Webshop BE) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Oil & Vinegar Webshop BE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Oil & Vinegar Webshop BE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Oil & Vinegar Webshop BE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang u jegens Oil & Vinegar Webshop BE in gebreke bent; B) u de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Oil & Vinegar Webshop BE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt Oil & Vinegar Webshop BE zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Oil & Vinegar Webshop BE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Oil & Vinegar Webshop BE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Oil & Vinegar Webshop BE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of (typ)fouten bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Oil & Vinegar Webshop BE en u komt tot stand nadat een opdracht tot bestelling door Oil & Vinegar Webshop BE op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Oil & Vinegar Webshop BE langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

8.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Oil & Vinegar Webshop BE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zal Oil & Vinegar Webshop BE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

8.4 Oil & Vinegar Webshop BE kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Oil & Vinegar Webshop BE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen - o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. - op de internetsite van Oil & Vinegar Webshop BE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1 Oil & Vinegar Webshop BE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Oil Vinegar Webshop BE behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Oil & Vinegar Webshop BE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Oil & Vinegar Webshop BE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Oil & Vinegar Webshop BE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Oil & Vinegar Webshop BE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Doorverkoop

Behoudens onze schriftelijke toestemming, is het u niet toegestaan geleverde producten bedrijfsmatig door te verkopen aan derden.


12. Aansprakelijkheid

12.1 Oil & Vinegar Webshop BE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.


13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Oil & Vinegar Webshop BE aan u verkochte en geleverde zaken blijft bij Oil & Vinegar Webshop BE zolang u de vorderingen van Oil & Vinegar Webshop BE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang u de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang u de vorderingen van Oil & Vinegar Webshop BE wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.


14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Oil & Vinegar Webshop BE en u, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen kennis, tenzij Oil & Vinegar Webshop BE er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van uw woonplaats te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de vrederechter.


15. Identiteit van Oil & Vinegar Webshop BE

Francisco Flanders bvba
handelend onder de naam: Oil & Vinegar Webshop BE
Woluwedal 70, Bus 80
1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
BELGIUM
 
Tel +31-(0)162-472060
Fax +31-(0)162-463138
 
BTW: BE 0476.382.440 RPR Mechelen
Fortis bank 001-3734175
IBAN BE77 0013 7341 7542
BIC: GEBABEBB